Regulamin

REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa warunki i zasady zamawiania usług przewozu osób samochodami 9-cio osobowymi (8 pasażerów + 1 kierowca) realizowanych przez Seba-Trans Sebastian Myka z siedzibą ul.Chmielna 32, 96-300 Żyrardów, posługującą się numerem NIP: 8381663427 (zwanego dalej „Usługodawcą”) realizowanych w ramach serwisu www.wozimyludzi.pl (zwanego dalej „Serwisem”).
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu jest Usługodawca.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) i udostępniany jest nieodpłatnie Klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług przewozu osób, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 
 4. W rozumieniu niniejszego regulaminu Klientem jest podmiot (osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), zamawiający usługę przewozu osób za pośrednictwem Serwisu. 
 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę jest zapoznanie się i zaakceptowane niniejszego Regulaminu w całości.
 6. Klient, podejmując czynności mające na celu zamówienie usługi przewozu osób za pośrednictwem Serwisu potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje wszystkie jego postanowienia w obowiązującej formie. 
 7. Usługodawca oświadcza, iż posiada wszelkie uprawnienia do wykonywania odpłatnego transportu drogowego, stosowanie do treści ustawy z dnia 06 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2001 Nr 125, poz. 1371 z późn.zm.) Usługodawca posiada Licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wydaną przez Starostę Grodziskiego, 
 8. W celu korzystania z Serwisu w tym modułu rezerwacji przewozów oraz formularzy kontaktowych niezbędne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a) dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych i posiadającego połączenie z siecią Internet,
  b) prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa, z włączoną akceptacją plików typu Cookies;
  c) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

II. Dane Klienta i rejestracja w Serwisie

 1. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, Klient obowiązany jest do podania w formularzu rejestracyjnym następujących danych:.
  a) imię i nazwisko Klienta,
  b) numer telefonu kontaktowego,
  c) adres e-mail.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i negatywne dla Klienta skutki wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych osobowych.

III. Zamówienie przewozu i przewóz osób

 1. Serwis Usługodawcy może być wykorzystywany przez Klientów do składania zamówień przez całą dobę, siedem dni w tygodniu, przez wszystkie dni roku, z wyjątkiem okresów prac konserwacyjnych nad Serwisem oraz okresów aktualizacji danych. O występowaniu tych okresów, ich rozpoczęciu i zakończeniu Usługodawca będzie informował na stronie internetowej Serwisu.
 2. W celu zamówienia usługi przewozu osób poprzez Serwis Klient wypełnia formularz rezerwacyjny w którym wskazuje :
  a) liczbę osób, które będą korzystały z przewozu,
  b) miejsca odbioru przewożonych osób (miasto, ulica, numer domu, kod pocztowy),
  c) miejsca docelowego dokonywanego przewozu (miasto, ulica, numer domu, kod pocztowy),
  d) datę przewozu wraz z określeniem godziny odbioru.
 3. Następnie Klient dokonuje płatności za usługę przejazdu oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
 4. Zamówienie dokonuje się poprzez przesłanie (klikając na polecenie „Rezerwuje”) prawidłowo wypełnionego formularza rezerwacyjnego. Prawidłowe wypełnienie formularza oznacza wypełnienie wszystkich pól formularza i wpisanie w nie adekwatnych danych tj. zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych.
 5. Bezpośrednio po dokonaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do opłacenia zamówionej Usługi w sposób wskazany w §4 Regulaminu.
 6. Momentem zawarcia Umowy o świadczenie usług przewozu z Usługodawcą jest moment zaksięgowania zapłaty ceny za zamówiony przez Klienta przewóz na koncie bankowym Usługodawcy.
 7. Usługodawca niezwłocznie po zarejestrowaniu wpływu kwoty należnej za zamówioną usługę przewozu osób zobowiązany jest przesłać Klientowi potwierdzenie w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta w formularzu na stronie internetowej Usługodawcy.
 8. W przypadku gdy Klient zamierza podróżować z dzieckiem mającym mniej niż 150 cm wzrostu, jest on zobowiązany na czas podróży zamontować w pojeździe fotelik bezpieczeństwa lub inne urządzenie przytrzymujące dziecko odpowiadające wadze i wzrostowi dziecka oraz warunkom technicznym określonym w przepisach Unii Europejskiej lub w regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe. Rodzic lub opiekun podróżujący z dzieckiem zobowiązany jest do zapewnienia dziecku fotelika ochronnego we własnym zakresie. Dziecko powinno podczas całej podróży przebywać w zabezpieczonym foteliku ochronnym. Niedozwolone jest przewożenie dzieci na rękach lub na kolanach. W przypadku braku posiadania przez Klienta odpowiedniego fotelika dla dziecka kierowca ma prawo odmówić wykonania usługi przewozu.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do niedostarczania Klientowi treści o charakterze bezprawnym, w szczególności do niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

IV. Cennik i metody płatności

 1. Ceny przewozów świadczonych przez Usługodawcę uwidocznione w Serwisie, podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają wszystkie niezbędne składniki w tym podatki.
 2. Usługi świadczone przez Usługodawcę podlegają płatności przed ich wykonaniem (tzw. płatność z góry).
 3. Klient ma możliwość dokonania zapłaty przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PayU.
 4. Operatorem przelewów jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

V. Obowiązki Usługodawcy

 1. Na podstawie niniejszego Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany do:
  a) realizacji usługi przewozu osób wraz z bagażem zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu oraz złożonego przez Klienta zamówienia .
  b) zapewnienia wszystkim pasażerom odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny oraz wygody i należytej obsługi w czasie świadczenia usługi przewozu.
 2. Usługodawca ma prawo odmówić wykonania usługi przewozu lub odmówić dalszego przewozu, jeżeli:
  a) Klient lub którykolwiek pasażer nie przestrzega norm prawa przewozowego lub warunków niniejszego Regulaminu,
  b) Klient lub którykolwiek z pasażerów znajduje się w stanie lub zachowuje się w sposób, który mógłby negatywnie wpływać na bezpieczeństwo przejazdu. W szczególności Usługodawca może nie dopuścić do przewozu lub odmówić dalszego przewozu pasażera, który jest pod widocznym wpływem alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych lub który poprzez swoje zachowanie zakłóca porządek publiczny, zachowuje się napastliwie, obelżywie lub agresywnie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające ze zdarzeń losowych, a ponadto ze zdarzeń drogowych, których nie był sprawcą.
 4. Klient zobowiązuje się, iż ani on osobiście ani nikt z grupy osób przewożonych w wykonaniu złożonego przez niego zamówienia, nie będzie przewozić ze sobą, ani w bagażu substancji odurzających, narkotyków, broni ani żadnych innych zabronionych prawem przedmiotów.
 5. W przypadku zanieczyszczenia lub uszkodzenia wnętrza pojazdu podczas wykonywania zamówionego przejazdu Klient, zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczenia lub uszkodzenia w autoryzowanej sieci dealerskiej danej marki pojazdu. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których do zanieczyszczenia lub uszkodzenia doszło z wyłącznej winy Usługodawcy.
 6. Wszelkie informacje dotyczące zamawiania usługi przewozu osób Klient może uzyskać:
  a) nadsyłając zapytania pocztą elektroniczną pod adres: [email protected];
  b) dzwoniąc na numer: +48 737 850 350 (koszt połączenia według stawek operatora).
 7. Faktury wystawiane są na żądanie Klienta. Usługodawca zastrzega sobie 21 dni na przesłanie wydrukowanej faktury. Podstawą do wystawienia faktury jest pisemne żądanie przesłane na adres e-mailowy [email protected].

VI. Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn zm.) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 2. Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Klientów za pośrednictwem Serwisu realizowanego przez Usługodawcę będą przetwarzane i wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy, w szczególności przetwarzania w celu wystawienia faktury, rachunku lub prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
 3. Administratorem danych osobowych w zakresie wskazanym w ust. 2 powyżej jest Usługodawca tj. Seba-Trans Sebastian Myka z siedzibą ul.Chmielna 32, 96-300 Żyrardów, posługującą się numerem NIP: 8381663427.
 4. Dane osobowe przekazane przez Klientów Usługodawcy nie będą udostępniane innym podmiotom dla celów reklamowych i informacyjnych, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Każdy Klient ma prawo do wglądu, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania, usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji powyższych uprawnień Klient może kontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected]. Prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 6. Przekazanie danych osobowych przez Klienta Usługodawcy następuje dobrowolnie. Odmowa przekazania niektórych wymaganych danych osobowych uniemożliwia przeprowadzenie transakcji poprzez Serwis. Dokonując zamówienia przewozu osób za pośrednictwem Serwisu, Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji celu wskazanego w pkt VI ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 7. W przypadku wyraźnej i dobrowolnej zgody Klienta, dostarczone przekazane dane, mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia informacji handlowej drogą elektroniczną. Wyrażenie wskazanej wyżej zgody nie jest warunkiem korzystania z usług oferowanych przez Usługodawcę.
 8. W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu dostarczania informacji handlowej drogą elektroniczną zgoda ta może być odwołana w każdym czasie
 9. Ochrona poufności haseł i nazw użytkownika potrzebnych do logowania w internetowym systemie sprzedaży jest obowiązkiem każdego Klienta. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Klienta hasła i nazwy użytkownika osobom trzecim. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich przypadkach wykorzystania haseł i nazw użytkownika należących do Klienta przez nieuprawnione osoby trzecie oraz o wszelkich innych przypadkach naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu w związku z korzystaniem z Serwisu.
 10. Administratorem danych osobowych niezbędnych do realizacji płatności, któremu przekazywane są dane osobowe Klientów, jest spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399.

VII. Konsumenckie prawo odstąpienia

 1. Uprawnienie do odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu przysługuje jedynie Klientowi, który zawarł z Usługodawcą umowę jako Konsument.
 2. Przez Konsumenta rozumie się osobę fizyczną dokonującą z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 3. Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Odstąpienia dokonuje się przez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej [email protected] lub w formie pisemnej na adres: Seba-Trans Sebastian Myka z siedzibą ul.Chmielna 32, 96-300 Żyrardów.
 4. Aby zachować prawo do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient wysłał informacje dotyczącą przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienie od umowy.
 5. Klient będący Konsumentem może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Usługodawca wykonał już w pełni usługę przewozu, a Klient został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i wyraził na to wyraźną zgodę.
 7. Klient jest informowany o utracie prawa odstąpienia od umowy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, niezwłocznie – a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym wypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku ze zwrotem.

VIII. Postępowanie w sprawach reklamacji i skarg

 1. W sprawach dotyczących usług świadczonych przez Usługodawcę Klient ma prawo złożyć pisemną reklamację lub skargę na adres:
  Seba-Trans Sebastian Myka z siedzibą ul.Chmielna 32, 96-300 Żyrardów.
 2. Reklamacje lub skargi powinny zawierać:
  a) datę sporządzenia reklamacji lub skargi;
  b) imię i nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania (siedzibę) osoby składającej reklamację lub skargę;
  c) tytuł oraz uzasadnienie reklamacji lub skargi;
  d) kwotę roszczenia lub określenie innego żądania;
  e) wykaz załączonych dokumentów;
  f) podpis osoby uprawnionej do wniesienia reklamacji.
 3. Jeżeli wniesiona reklamacja lub skarga nie spełnia warunków, o których mowa w podpunkcie 2 powyżej i uniemożliwia to rozpoznanie reklamacji, Usługodawca wzywa składającego reklamację lub skargę, aby usunął braki w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków w tym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji lub skargi bez rozpoznania. Wówczas za datę wniesienia reklamacji lub skargi przyjmuje się datę otrzymania przez Usługodawcę uzupełnionej reklamacji lub skargi. Odpowiedź na reklamację powinna być udzielona na piśmie, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przyjęcia reklamacji przez Usługodawcę.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Każdy Klient będący Konsumentem ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń, jakimi są m.in. stały polubowny sąd konsumencki czy postępowanie mediacyjne.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

X. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów uzasadnionych potrzebą ulepszenia świadczonych usług, zmianą świadczenia lub korzystania z usług lub przepisów prawa. Postanowienia nowego Regulaminu zostaną zamieszczone na stronie internetowej. Nowy Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. Zamiany Regulaminu nie dotyczą Klientów, z którymi umowy zostały już zawarte.

 

Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 • Adresat: Seba-Trans Sebastian Myka z siedzibą ul.Chmielna 32, 96-300 Żyrardów, posługującą się numerem NIP: 8381663427; [email protected]
 • Ja/My(*)niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  – Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  – Adres konsumenta(-ów)
  – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  – Data

(*) Niepotrzebne skreślić.